Publikationer
Nyheter
2018
Omslag jensen framsida

Författare: WOLFHECHEL JENSEN, Ola

ISBN: 978-91-7402-460-9

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 341

Utgivningsår: 2018

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 54

Beställningsinformation: BESTÄLL HÄR


För många leder begreppet arkeologi osökt tankarna till någon som gräver och penslar fram forntida föremål ur jorden. Den svenska fältarkeologin har gamla anor och är en fascinerande historia kantad av intressanta personligheter som av varierande skäl, privata eller professionella, gav sig ut i terrängen för att dokumentera och undersöka fornlämningar.

I boken stiftar vi bekantskap med några av dessa personer och får veta hur det gick till när nya redskap och metoder etablerades medan andra gick ur tiden. Men också hur gryende idéer om det förflutna både påverkade och påverkades av nya strategier i fält och hur strapatsrik en antikvarisk resa kunde vara före tågens, flygens och bilarnas tid.

Fältarkeologins historia har färgats av varje epoks politiska och ideologiska vindar liksom kulturella värderingar. De har varit avgörande för såväl motiven till varför man bedrivit arkeologi som vilka resultaten blivit. Andra teman i denna bok är hur koloniala inslag, frågor kring ras och etnicitet, klasstillhörighet och rådande genusstrukturer har präglat fältarkeologins historia.

På spaning efter det förflutna är den första boken i sitt slag som tar ett helhetsgrepp och fördjupar frågor kring hur det praktiskt gick till då man i äldre tider genomförde arkeologiska undersökningar i Sverige.

2017
H 36
Den akademiska läxan. Om föreläsningens historia

Författare: LINDBERG, Bo

ISBN: 978-91-7402-459-3

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 231

Utgivningsår: 2017

Serie: HANDLINGAR: Historiska serien 36

Beställningsinformation: Beställ här


Denna bok handlar om akademisk undervisning i 1600- och 1700-talets Sverige. Föreläsningsanteckningar som studenterna lämnat efter sig ger kunskap om föreläsandets vardagliga praktik: om dikterande, kopiering, kompletterande undervisningsformer, offentlig och privat undervisning och om latin och svenska som undervisningsspråk. I debattskrifter och myndigheternas förordningar hittar man det normativa perspektivet. På 1700-talet trodde somliga att böcker och självstudier kunde ersätta föreläsandet, men omkring sekelskiftet 1800 upphöjdes föreläsningen till en unik undervisningsform där entusiasmerande lärare inte bara skulle meddela studenterna nytt vetande utan också lära dem att tänka vetenskapligt. I praktiken ändrades inte så mycket. I en lång epilog följs sedan föreläsandets öden fram till nutidens akademiska massutbildning. Det antyds att de grundläggande villkoren för det akademiska föreläsandet trots alltmer sofistikerade tekniska hjälpmedel förblivit sig ganska lika genom tidens och pedagogikens växlingar.

 

 

Åb 2017
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-917402-456-2

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 229

Utgivningsår: 2017

Serie: Årsbok 2017

Beställningsinformation: Beställ här


Årsboken innehåller bl.a. följande föredrag:

Paul Russell: Free Will Pessimism

Olof Ruin: Tre styrelseformer

Sten Åke Nilsson: Från Haupt till Ehrensvärd ett porträtt byter namn

Håkan Möller: Folkboken. Om 1695 års psalmbok

Maria Ågren: Från verk till vetande. Strukturer i det förmoderna arbetslivet

Kristian Kristiansen: The Formation of Language and Culture in Temperate Europe after the Steppe Migrations 30002800 BC. Genetics, Archaeology and Language

Lars Berglund: Det musikaliska uttryckets historicitet: om tidigmodern musik och lyssnande

David Håkansson: Språkvetenskapliga kunskapsintressen  och språkhistoriska. Om problem och teorier inom diakron språkforskning

Torbjörn Lodén: Konfucius och hans historiska roller

 

 

3265
Kyrkobyggnad och kyrkorum. Forskningsfrågor

Författare: von Bonsdorff, Jan, Brohed, Ingmar & Jarlert, Anders (eds)

ISBN: 978-91-7402-440-1

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 134

Utgivningsår: 2017

Serie: KVHAA Konferenser 90

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


I denna volym presenteras fem kortföreläsningar från seminariet Kyrkobyggnad och kyrkorum – forskningsfrågor som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm (2012) på initiativ av Sockenkyrkonätverket och arrangerat av volymens redaktörer. Seminariet rörde kulturhistorisk forskning om kyrkobyggnader och frågor om restaurering av kyrkomiljöer under olika tider, utifrån bakomliggande teorier och ideal.

De fem kapitlen i boken behandlar ett antal kyrkor i Sverige och hur restaureringar av dessa kyrkor har genomförts utifrån funktionella, kulturhistoriska och estetiska val och värden: Dalby kyrka i Skåne diskuteras med utgångspunkt i dess olika byggnadsfaser och kyrkans kulturhistoriska och funktionella värden, vidare medeltida kyrkor i övre Norrland och deras moderna historia med utgångspunkt från moderniseringen av Öjebyns kyrka, därefter 2000-talets konserverings- och restaureringsarbete med Kalmar domkyrka, restaureringar av Uppsala domkyrka från 1400-talet till 1900-talet, och slutligen arkitekten Theodor Wåhlins restaureringsarbete med Östra Ingelstads kyrka i början av 1900-talet.

 

 

K 94
Spiritual and Ecclesiastical Biographies. Research, Results and Reading

Författare: Jarlert, Anders (ed.)

ISBN: 978-91-7402-448-7

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 245

Utgivningsår: 2017

Serie: KVHAA Konferenser 94

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


Spanning from Augustine to present time – the articles in this volume present methodological aspects on biographical work in different genres and from different angles. The difficulties in biographical research and writing are discussed, as well as the results and contextual settings of old and new biographies, and the new, critical reading of biographies in our time.

The 22 articles on biographical material from Finland to South Africa, and from Ireland to Lithuania, with some concentration on Sweden, is the result of the work of researchers active in the Commission Internationale d’Histoire et d’études du Christianisme (CIHEC), at the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, and other invited researchers, representing research areas such as general history, history of literature, and Slavic studies. The articles discuss biographies on medieval saints, 20th-century popes, a Russian patriarch, the Presbyterian clergy, Saami narratives, and the Holocaust theme. The common theme is the relevance of spiritual and ecclesiastical biographies to Church history in a wider sense, varying in time and confession.

 

 

Hs 34
Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

Författare: SANDQUIST ÖBERG, Christina

ISBN: 978-91-7402-454-8

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 403

Utgivningsår: 2017

Serie: HANDLINGAR: Historiska serien 34

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


I de medeltida kyrkorna i Uppland finns ett stort antal kyrkomålningar bevarade från 1400-talet och början av 1500-talet. Intill scener ur Bibeln och helgonlegenderna finns även språkband med latinska texter såsom namn, böner, korta texter på prosa och vers, eller utdrag ur liturgiska texter.

I Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor presenteras nu för första gången en fullständig dokumentation och filologisk analys av dessa latinska språkband. Tolkningen av texterna hjälper oss att förstå målningarna och texterna i deras senmedeltida sammanhang, där språkbanden också kan ses som en samling texter för de senmedeltida prästerna att utgå ifrån och inspireras av i sina predikningar. Genom att innehållet i textbanden sätts i relation till målningarna ges också möjligheter till en omtolkning av bildmotiven, som tidigare endast studerats ur ett konstvetenskapligt perspektiv.

 

 

Hs 33
Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården. Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

Författare: TOLLIN, Clas

ISBN: 978-91-7402-453-1

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 128

Utgivningsår: 2017

Serie: HANDLINGAR: Historiska serien 33

Beställningsinformation: Beställ här


Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ensam i sitt slag i världen. Tack vare att stora delar har stått under s.k. kunglig dispositionsrätt sedan Karl XI:s tid skiljer sig området från andra stadsnära hårt exploaterade marker väster och söder om stadskärnan. Nationalstadsparkens rika växt- och djurliv är väl dokumenterat och vi har även god kännedom om historien från jaktparkstiden dvs. från 1600-talets slut då namnen Norra och Södra Djurgården etablerades och framåt. I denna bok ges en bebyggelsehistorik över perioden från år 1000 till 1600. Utifrån ett historiskt geografiskt perspektiv studeras den äldre bebyggelsen och vilken betydelse olika markägare haft för området.

Ursprunget till namnet Stockholm har ofta diskuterats och här presenteras en förklaring av namnet. Som källmaterial har ett stort antal primärkällor använts liksom en ingående fältinventering. Nyproducerade kartor och illustrationer kompletterar texten.

 

 

Konf 92
Tears, Sighs and Laughter. Expressions of Emotions in the Middle Ages

Författare: Förnegård, Per, Kihlman, Erika, Åkestam, Mia & Gunnel Engwall (eds)

ISBN: 978-91-7402-447-0

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 330

Utgivningsår: 2017

Serie: KVHAA Konferenser 92

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


 

In the 1990s a new interest for research on emotions and affectivity in the humanities and the social sciences began to develop. This movement, later referred to as “the affective turn”, has been a most productive and vigorous field of research in the past decades as it opens up for new interpretations of historical source materials and enables studies of the relationship between states of mind and materiality. In addition, it prompts questions of, for example, gender, power and religiosity, thus being conducive to a fuller understanding of historical events, places and persons.

This anthology is the result of a Marcus Wallenberg symposium held at The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, focused on interpretations of emotions as expressed in medieval art and literature. The contributing scholars represent a wide variety of disciplines as can be seen in the range of topics and materials in the articles. Emotional expressions within the religious as well as the secular spheres are analyzed, drawing on hagiographical and biblical texts, monastic writings and sermons, early modern novels and comic tales, crusader stories, historical chronicles and even runes.

 

Editors: Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia Åkestam & Gunnel Engwall, Stockholm.

 

The Authors: Roger Andersson, Alexander Andrée, Martha Bayless, Kim Bergqvist, Tomas Ekenberg, Olle Ferm, Carin Franzén, Claes Gejrot, Wojtek Jezierski, Magnus Källström, Sofia Lodén, Piroska Nagy, Corinne Péneau, Claire L. Sahlin, Jean-Claude Schmitt, Wim Verbaal, Kurt Villads Jensen, Elisabeth Wåghäll Nivre & Mia Åkestam.

 

Abstract > pdf

Contents > pdf

 

 

K 93
Continuity and Change. Papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015

Författare: Elin Andersson, Claes Gejrot, E.A. Jones & Mia Åkestam (eds)

ISBN: 978-91-7402-449-4

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 415

Utgivningsår: 2017

Serie: KVHAA Konferenser 93

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


This volume contains a broad review of recent scholarship on Saint Birgitta and the Birgittine Order. The twenty-three papers were originally presented at an international conference at Dartington Hall, Devon, in July 2015. The theme of the conference, Continuity and Change, reflects the history of the order, which over its more than six centuries of existence has seen many changes: periods of growth and decline, expansion and retrenchment, patronage and persecution. Are there any constants, something intangibly, indefinably Birgittine? Is Birgittine identity about adherence to an essence or ideal, or something that is worked out in practice? The interdisciplinary conference gathered scholars specializing in various fields, for instance Art History, Literature, Musicology, Philology and Archaeology.This volume contains a broad review of recent scholarship on Saint Birgitta and the Birgittine Order. The twenty-three papers were originally presented at an international conference at Dartington Hall, Devon, in July 2015. The theme of the conference, Continuity and Change, reflects the history of the order, which over its more than six centuries of existence has seen many changes: periods of growth and decline, expansion and retrenchment, patronage and persecution. Are there any constants, something intangibly, indefinably Birgittine? Is Birgittine identity about adherence to an essence or ideal, or something that is worked out in practice? The interdisciplinary conference gathered scholars specializing in various fields, for instance Art History, Literature, Musicology, Philology and Archaeology.

 

Editors: Elin Andersson, Claes Gejrot, E. A. Jones & Mia Åkestam

 

Authors: Brandon Alakas, Kevin Alban, Roger Andersson, Virginia Bainbridge, Erik Bijzet, Tekla Bude, David Carrillo-Rangel, Erik Claeson, Ingela Hedström, Karin Strinnholm Lagergren, Thomas W. Lassen, Markus Lindberg, Carmen M. Mangion, Veronica O’Mara, Tore Nyberg, Elizabeth Perry, Sara Risberg, Eva Lindqvist Sandgren, Hilkka-Liisa Vuori

 

Abstract

Contents